สหพันธ์ครูภาคเหนือ (สคน.) ชวนองค์กรครู 16 จังหวัดประชุมสัมมนา

สหพันธ์ครูภาคเหนือ (สคน.) ชวนองค์กรครู 16 จังหวัดประชุมสัมมนา นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ (สคน.) เผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ทุกองค์กร จะมีการจัดประชุมลัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนระดมความคิดเห็นด้านการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ ผู้รับบริการในสถานศึกษาทุกสังกัด โดยการประชุมจะจัดในวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมโลตัสปาง สวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้สหพันธ์ครูภาคเหนือ (สคน.) จึงได้เชิญผู้นำครูในจังหวัด ภาคเหนือ 16 จังหวัด จังหวัดละ 2 คน เข้าร่วมประชุมในวันดักล่าวข้างต้น สหพันธ์ครูภาคเหนือ (สคน.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากองค์กรครูในทุกจังหวัดในภาคเหนือ ทั้ง 16 จังหวัดให้ความร่วมมือด้วยดีโดยมีกำหนดการดังนี้ กำหนดการประชุมสัมนา เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่ออนาคต

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา 09.00 น. – 09.09.30 น. – พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย นายปรีขา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา
– กล่าวรายงานโดยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเซียงใหม่ การบรรยายพิเศษ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่โดย ดร.อำพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (สพฐ,)
– การเสวนากฎหมายการศึกษากับการพัฒนาวิชาชีพครู และสังคมโดย ดร.วีระบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (สคท.) และคณะ
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.30 น. การเสวนาคุณภาพและมาตรฐานของวิชาชีพครูโดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัตร เลขาธิการสภาการศึกษา – ดร.ดิเรก พรสีมาอดีตเลขาธิการคุรุสภา
เวลา14.30-16.30 น. อภิปรายและสรุปผล

สนับสนุนโดย ufa

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *