ประชาชนจิตอาสา จังหวัดลำปาง บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาศาสนสถาน

ประชาชนจิตอาสา จังหวัดลำปาง บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาศาสนสถาน หลายหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง นำกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสา ทั้งข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการทุกสังกัด เยาวชนเด็กนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ ประชาชนจิตอาสา กว่า 40 ชุมชน ในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง จำนวนกว่า 500 คน ร่วมกันจัดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบชุด ลงพื้นที่ด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประกอบกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์” ทำความสะอาดศาสนสถาน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

โดยได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ปรับแต่งภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาดแหล่งสถานที่สาธารณะศาสนสถาน บริเวณภายในวัดม่อนกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ได้ทำการช่วยกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ถางหญ้าและกำจัดวัชพืช รวมถึงบริเวณลานกว้างรอบ ๆ พื้นที่เขตอภัยทาน และทำความสะอาดถนนเส้นทาง เข้า-ออก เขตพื้นที่วัด ฉีดน้ำล้างทั้งพื้นผิวถนนทางเดินทางเท้า สถานที่นั่งตามศาลาต่าง ๆ และทางเดินรอบพระอุโบสถวิหาร พร้อมทั้งเช็ดถูพื้น ทำความสะอาดราวบันไดให้เป็นที่น่าชื่นชมแก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่มาประกอบพิธีทางศาสนา

อีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อต้องการสร้างความรักความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม กระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ได้เกิดความรัก ความผูกพัน มีความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ตลอดจนเพื่อต้องการสร้างความรักความสามัคคีสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อจะร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนสร้างกระแสวัฒนธรรมในสังคม ปลูกจิตสำนึกของพี่น้องประชาชนให้ได้เป็นผู้รู้จักการมีระเบียบวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะในการที่จะได้ช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งยังเป็นกระบวนการสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด อันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขของพี่น้องประชาชน บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *